SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ PHÂN BIỆT PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CỦA HAI LOÀI BẢY LÁ MỘT HOA PARIS POLYPHYLLA VAR. YUNNANENSIS VÀ PARIS POLYPHYLLA VAR. CHINENSIS BẰNG PHƯƠNG PHÁP UHPLC-QTOF MS KẾT HỢP PHÂN TÍCH DỮ

Danh mục : Vùng nguyên liệu

Nguồn nguyên liệu thân rễ chi Paridis đang bị cạn kiệt vì khai thác không kiểm soát. Do đó, phần trên mặt đất của P. polyphylla (bảy lá một hoa) được xem là nguồn nguyên liệu thay thế bổ sung. Tuy nhiên, cần có nhiều hơn những nghiên cứu về thành phần hóa học của bộ phận trên mặt đất để đánh giá sự khác biệt giữa 2 loài P. polyphylla Smith var. yunnanensis (PPY) và P. polyphylla var. chinensis (PPC).

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm thiết lập một nền tảng toàn diện để mô tả các saponin steroid hiện diện trong phần trên mặt đất của PPY và PPC, từ đó phân biệt 2 loài này.

http://vienduoclieu.org.vn/thong-tin-duoc-lieu/Ban_tin_duoc_lieu_so_32020__Bay_la_mot_hoa_7962