02426594833
Phòng hành chính tổng hợp
  0243.756.4415
  chungdt.phcth@matexim.com.vn
Phòng kế toán
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn